Uurimustööde vormistamine

Töö koosneb alljärgnevatest osadest:

•    Tiitelleht, kuhu kirjutatakse asutuse, mille juures töö on tehtud (teadusasutus, kool vm.) täielik nimi, autori nimi, kool ja klass, töö pealkiri, juhendaja nimi, koht ja aasta.

•    Sisukord on soovitav paigutada töö ette tiitellehe järele ja seal peavad sisalduma kõigi jaotiste ja alajaotiste pealkirjad ja leheküljenumbrid. Soovitav on kasutada liitnumeratsiooni ( 1.1.,1.2. jne.). Lehekülgede nummerdamist alustatakse tiitellehest, arvestatakse kõiki lehekülgi, kuid tiitellehele, sissejuhatuse esimesele lehele ja sisukorrale leheküljenumbreid ei kirjutata. Soovitav on paigutada leheküljenumbrid alaserva.

•    Sissejuhatus, mis sisaldab kindlasti töö idee, eesmärgi ja ülesannete sõnastust ja ka töö metoodikat. Metoodika kohta ei vormistata omaette peatükki.

•    Teoreetiline taust või kirjanduse ülevaade koos kirjandusega

•    Väiksema töö puhul peab juhendis sisalduma:
- objekti asukoht, ehk ka mingid mõõtmed
- kaitsekord ja ohud, kui neid on
- muistendid, legendid, uskumused, nime lugu (kui on)
- miks on objekt oluline autorile, kogukonnale, Eestile
- kas autor/kogukond on teinud midagi objekti heaks
- illustratsioon(id) - fotod, joonised.

•    Tulemused, arutelu ja järeldused võivad olla vormistatud koos või eraldi peatükkidena olenevalt töö iseloomust. Oluliseks tuleb pidada töö otstarbekat liigendamist. Kui töö sisaldab jooniseid ja fotosid, tuleb neile tekstis vastavalt viidata. Jooniste ja fotode puhul kasutatakse tavaliselt allkirju, tabelite puhul pealkirju.

•    Kokkuvõte resümeerib töö ja annab vastuse sissejuhatuses püstitatud ülesannetele.

•    Kasutatud kirjanduse loendis tuuakse ära kõigi töös kasutatud allikate bibliograafilised kirjed tähestikulises järjekorras. Kõigi allikate kohta leidub töös vastav viide ja vastupidi. Viidatakse autori nime ja ilmumisaastaga või vajaduse korral ka numbrite abil (näiteks, kui on kasutatud mitmeid venekeelseid allikaid). Tsitaatide kasutamine viiteta pole lubatud.

•    Lisadesse paigutatakse vajaduse korral lisaandmed, faktiliste algandmete tabelid jne.

Lisaks:
•    Töö kirjutamisel on soovitav kasutada arvuti kirjastiili Arial või Times New Roman, tähe suurust 12 ja reavahet 1,5. Teksti vormistamisel jäetakse lehe üla- ja alaservast ning paremalt vabaks ca 3 cm, vasakult 1,5 cm, millele lisatakse köitmiseks vajalik ruum. Töö köidetakse kiirköitjasse.
•    Töö soovitav maht on 5 -15 lehekülge.
•    Tööle võib lisada täiendmaterjale (kollektsioonid, mudelid, maketid jmt.)
•    Lisaks kokkuvõttele, mis on töö üheks osaks, tuleb esitada töö resümee eraldi lahtisel lehel (1 lk.), mis on vajalik tööde kokkuvõtete kogumiku koostamiseks. Seetõttu palume lühiülevaated sarnaselt vormistada. Pealkirja alla vasakule palume kirjutada autori nime, kooli ja klassi ning paremale poole juhendaja nime ja ameti.
•    Venekeelsete tööde puhul tuleb esitada ka riigikeelne resümee.