Äriplaani koostamine

Äriplaani koostamine meelteteraapia teenuse arendamiseks taime- ja heliaias

Oleme alustanud SA KÜSK poolt rahastatud projekti „Äriplaani koostamine meelteteraapia teenuse arendamiseks taime- ja heliaias“ läbiviimist.

Projekti üldine eesmärk on arendada välja ja pakkuda teraapiliste ja rehabiliteerivate eesmärkidega uudset teenust eakatele, töö- ja tegevusvõime piirangutega inimestele ning omastehooldajatele, ent ka lastele. Tänasel päeval sarnase teenuse pakkuja Eestis puudub, ent sihtrühma katusorganisatsioonide esindajate sõnul esineb vajadus antud teenuse järgi ning peavad selle arendamist vajalikuks sarnaselt välismaisele praktikale (nt Soomes ja Rootsis). Sihtrühma suuruseks on statistiliste andmete järgi üle 100 000 inimese, kes saavad täna töövõimetuse toetust, lisaks üle 300 000 eakat pensionäri. MTÜ Ökokratt on üle kahe aasta teinud Eestis teadalevalt esimese inimesi meeli mõjutava taimeaia „Meelteaia“ rajamiseks koostööd sihtrühma katuseorganisatsioonide esindajatega (nt SA Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Eesti Omastehooldus jpt). Meelteaed jaguneb 6 temaatiliseks aiaks, millest igaüks rikastab ja parendab erinevaid meeli – nägemist, kuulmist, haistmist, maitsmist ja kompimist. Ehkki aed on füüsiliselt valminud, tuleb selle otstarbekaks ja asjakohaseks kasutamiseks arendada välja sihtgrupi vajadustele vastav teraapiline ja rehabiliteeriv teenus. Selleks soovitakse antud projekti raames koostada äriplaan kõnealuse läbimõeldud ja asjakohastatud teenuse väljaarendamiseks ja pakkuma hakkamiseks. Protsessi kaasatakse ka sihtrühma katuseorganisatsioonid (SA Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Eesti Omastehooldus, MTÜ Eesti Koduabi selts, SA Haraka Kodu, Türi Toimetulekukool) ümarlaua läbiviimise raames. Samuti kaasatakse eriala spetsialiste ning praktikuid.

Kavandatvad tegevused

Jaanuar- veebruar   Kavandatava teenuse sisustamiseks ümarlaud potentsiaalse sihtrühma katusorganisatsioonide ja MTÜ-ga Ökokratt

Jaanuar – aprill Äriplaani koostamine, teenuse sisu üle jooksev suhtlus partnerite, konsultantide ja spetsialistidega

Märtsis Äriplaani sisuline arutelu

Jaanuar-aprill 2014 Sotsiaalse ettevõtte äriplaani koostamise koolitusel osalemine

Aprilliis Lõpparuande ja äriplaani esitamine

SA KÜSK toetussumma on 2392,32€

kysk_logo.jpg