Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU ÖKOKRATT PÕHIKIRI

Kinnitatud asutamislepinguga 06. jaanuar 2003.a.

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on "Mittetulundusühing Ökokratt" (edaspidi "MTÜ")

1.2. MTÜ asukoht on Kuusalu ja aadress on Saluvälja 3, Kuusalu, 74601 Harjumaa 

1.3. MTÜ on mittetulundusühinguna tegutsev eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.

1.4. MTÜ eesmärkideks on:
1.4.1. keskkonnateadlikkuse edendamine;
1.4.2. keskkonnateadlikkuse koordineerimine;
1.4.3. loodushariduse propageerimine;
1.4.4. keskkonnaalaste seminaride, teabepäevade ja õppelaagrite korraldamine;
1.4.5. MTÜ eesmärke toetavate ning MTÜ propageerivate trükiste, audiovisuaalsete materjalide jms. ettevalmistamine, tootmine ja levitamine;
1.4.6. MTÜ eesmärke toetava majandustegevuse arendamine, koostöö teiste organisatsioonide ja üksikisikutega kõikidel tasanditel, kogemuste ja informatsiooni vahetamine, osalemine seadusloome kujundamisel.

1.5. MTÜ põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine ja tema tegevuse põhimõteteks on:
1.5.1. liikmete hääleõigsuse võrdsus;
1.5.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.5.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused MTÜ ees;
1.5.4. liikmete õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.

1.6. MTÜ võib omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.7. MTÜ on asutatud määramata ajaks.

2. LIIKMELISUS

2.1. MTÜ asutajaliikmeteks on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Peale asutajaliikmete võib MTÜ liikmeteks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustavad MTÜ asutajaliikmed seaduse alusel. Liikmete arvestust korraldab MTÜ juhatus.

2.4. Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.

2.5. Liige võib MTÜ-st välja astuda ainult majandusaasta lõpul, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega kolm (3) kuud enne majandusaasta lõppu.

2.6. Liikmelisust MTÜ-s ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb.

2.7. MTÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga ja sisseastumismaksuga. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek peale ühingu kandmist registrisse.

2.8. MTÜ liige võidakse MTÜ-st välja arvata, kui ta:
2.8.1. ei tasu juhatuse poolt kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.8.2. korduvalt rikub MTÜ põhikirja või kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral, mille otsustab MTÜ juhatus;
2.8.3. on esitanud MTÜ vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.9. MTÜ otsuse liikme väljaarvamise ja talle tagasimaksmisele kuuluva liikmemaksu suuruse kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras.

2.10. MTÜ juhatuse või MTÜ muu organi otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist üldkoosoleku poolt.

2.11. Isikul, kelle liikmelisus MTÜ-s on lõppenud, ei ole õigus MTÜ varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. MTÜ liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. MTÜ liikmel on õigus:
3.2.1. osa võtta üldkoosolekust;
3.2.2. valida ja olla valitud MTÜ juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.2.3. saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
3.2.4. astuda MTÜ-st välja;
3.2.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. MTÜ liige on kohustatud:
3.3.1. täitma põhikirja nõudeid ja MTÜ juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
3.3.2. õigeaegselt tasuma makseid MTÜ juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

4. JUHTIMINE

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed.

4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ muu organi pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.3.1. põhikirja muutmine;
4.3.2. eesmärgi muutmine;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
4.3.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine;

4.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb või on esindatud üle poole MTÜ liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esindatuse nõuet.

4.5. MTÜ liikmete arvu kasvamise korral üle kümne liikme täidab üldkoosoleku ülesandeid seaduses määratud ulatuses MTÜ liikmete poolt ja liikmete seast üldkoosolekul seaduses ette nähtud korras valitud volinike koosolek.

4.6. Volinike koosolekul kohaldatakse käesolevas põhikirjas üldkoosoleku kohta sätestatut, välja arvatud MTÜ lõpetamise küsimuse otsustamine, põhikirja ja eesmärgi muutmine, mis kuulub ainul üldkoosoleku pädevusse.

4.7. MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja esindab MTÜ-d igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmete arv on üks (juhataja) kuni viis isikut, kes määratakse asutamisel asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosoleku poolt tähtajaga kuni üks aasta MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.8. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes, kui üldkoosoleku poolt vastuvõetud põhikirja muudatustes ei sätestata teisiti.

4.9. Üldkoosoleku ja volinike koosoleku ( kui volinikud on valitud ) kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.

4.10. Juhatus peab üldkoosoleku või volinike koosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest.

4.11. Juhatus korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku või volinike koosoleku ees vastavalt seadusele.


5. TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. MTÜ teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või volinike koosolekul (kui see on valitud).

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisi teateid võidakse avalikustada liikmetele ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

6. MAJANDUSTEGEVUS

6.1. MTÜ vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, MTÜ vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, annetustest ning muudest laekumistest.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LÕPETAMINE

7.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
7.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.