Tagasisideankeet

Austatud tantsufestivalil osaleja,

Ökotantsufestival „Tantsuga puhtaks ja targaks!” toimus Eestis esmakordselt. Käesolevaga palume Teil
hinnata selle ürituse korraldust ja tulemuslikkust ning anda suuniseid edaspidiseks. Palume Teil anda
üldhinnang erinevatele aspektidele, teises osas ootame pikemaid kommentaare.
Kõik soovitused ja ettepanekud on igati oodatud uute ürituste paremaks läbiviimiseks!

PALUN HINNAKE JÄRGNEVAID ASPEKTE JÄRGMISELT:
0 -täiesti kasutu; 1 -puudulik; 2 -rahuldav; 3 -hea; 4 -väga hea; 5 -suurepärane.
 
Teema valik (tants)
Festivali sisu ja esinejad
Festivali päevajuhid
Festivali korraldus
Festivali tulemuslikkus
Teie kooli valmisolek edaspidi osaleda festivalil
Ökotants äratab noortes huvi looduse vastu

II PALUN KOMMENTEERIGE

1. Palun tooge välja kolm ootust festivali suhtes, mis täitusid.
………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………................................

2. Palun tooge välja kolm ootust festivali suhtes, mis ei täitunud.
………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………................................


3. Millised tantsud olid kõige õpetlikumad Teie hinnangul. Kommenteerige.
………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………................................

4. Mis Teid festivali juures kõige enam häiris? Palun tooge välja kolm asja, mis oleks võinud olla teisiti.
………………………………………………………………………………………………................................
………………………………………………………………………………………………................................

5. Palun nimetage kaks või enam keskkonna/ loodusevaldkonda, mille käsitlemist peate kõige olulisemaks järgmistel üritustel.
……...……………………………………………………………………….……………………………………

Täname ja ootame Teid osalema järgmistel üritustel!