Täienduskoolituse õppekava

1.    Täienduskoolitusasutuse nimetus:
Ökokratt Mittetulundusühing
2.    Õppekava nimetus:
NutiAkadeemia õuesõpe
3.    Õppekavarühm (Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile): 145 Aineõpetajate koolitus
4.    Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):
10 akadeemilist tundi, millest 6 on kontaktõpet ja 4 tundi iseseisvat tööd.
5.    Õppekava koostamise alus (kui on): ISTE pädevusmudel
6.    Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused: põhikooli ja gümnaasiumi õpetajad, loodus- ja huvihariduse spetsialistid
Kontakttunnid viiakse läbi looduskeskkonnas aktiivõppe vormis, igale osalejale antakse koolitaja poolt nutiseade koos Ph-taseme ja elektrijuhtivuse anduritega. Osalejad koostavad ise nutiseadme abil töölehti, õpimänge ja mutlimeedium-esitlusi mis sobivad õuesõppe konteksti.

7.    Õppe eesmärk:
Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse rakendada nutiseadmeid õuesõppe kontekstis ning koostada selle jaoks sobivaid õpiülesandeid ja õppematerjale
8.    Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
•    Koostab ja rakendab QR-koodidel ja liitreaalsusel põhinevaid töölehti õuesõppe kontekstis
•    Kavandab ja viib läbi õppemange GPS-geopeituse kujul
•    Koostab ja hindab õpiülesandeid, milles rakendatakse Ph ja elektrijuhtivuse andureid nutiseadmetega
•    Koostab koostöös kaalsastega nutiseadmete abil multimeedium-esitluse loodusfotodest, videodest, helidest ja tekstist.
9.    Õppesisu:
•    Õuesõppe töölehed QR-koodide ja liitreaalsuse abil
•    Õppemängud looduses GPS-geopeituse kujul
•    Vee omaduste mõõtmine Ph ja elektrijuhtivuse andurite abil
•    Multimeedium-esitluse koostamine nutiseadme abil projektõppes

Täienduskoolituse õppekava koostamine | Juhendmaterjal 27
10.    Õppemeetodid:
Individuaalne töö töölehe põhjal, mängupõhine õpe, grupi- ja paaristöö, projektõpe.
11.    Iseseisev töö (kui on):
Esitluse ja töölehe üleslaadimine ja partnerhindamine koduse tööna
12.    Õppematerjalide loend:
Õppematerjalide komplekt kodulehel www.metsamoisa.ee/nutiakadeemia
13.    Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine kõigis kontakttundides ja vähemalt ühe iseseisva töö sooritamine, õpitu refleksioon ning kaaskursuslase kodutöö partnerhindamine vastavalt etteantud hindamiskriteeriumidele.
Hindamismeetod     Hindamiskriteeriumid
Portfoolio hindamine     •    Registreerumine ja enesetutuvstus veebikeskkonnas
•    Kaks didaktiliselt korrektselt ja õppekavale vastavat töölehte
Partnerhinnang     •    töölehe vastavus õppekavale
•    õpiülesande eakohasus ja korrektsus
14.    Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend):
Tõend, millel on kirjas kursuse maht, koolitaja ja osaleja nimi.
15.    Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Pedagoogiline kõrgharidus ja haridustehnoloogi või IT-spetsialisti töökogemus või täiskasvanukoolitaja kutsetunnistus (tase 3 või EKR tase 5).
16.    Õppekava kinnitamise aeg:
13.juuli 2015

17. Täiendkoolituse hinnakiri:
Maksumus 1 inimene 150€.