Erivajadus nõuab erilähenemist!

Üha enam pööratakse Eestis tähelepanu sellele, et puuetega inimestel oleksid võrdsed võimalused tervete inimestega. Tänasel päeval pole aga välja koolitatud spetsialiste, kes suudaksid ning oleksid pädevad samaaegselt tegelema nii puudega kui ka terve inimese vaimse ja sotsiaalse tervise ning heaolu edendamisega läbi loodusturismi. Projekti peaeesmärgiks on parandada erivajadustega inimeste inimõigusi tagades neile tavainimestega võrdsed võimalused saada osa loodusest ja selle tervendavast mõjust; tõsta taotlejaorganisatsiooni tuntust ja parandada taotleja organisatsiooni liikmetest loodusgiidide suutlikkust.

Projekti sihtrühmaks on piirkonna loodusgiidi kutsetunnistuse saanud inimesed, kes soovivad end täiendada ka erivajadustega inimestele looduse vahendamiseks. Projekti teiseks sihtrühmaks on erivajadusega inimesed, kes on projekti kaasatud kui uue teenuse sihtrühma esindajad, et giidide praktika oleks võimalikult realistlik.

Projekti raames toimub esmalt ümarlaud projekti osapoolte esindajate ja oma ala spetsialistide vahel; loodusgiididele koolitus, mille raames omandatakse teadmised ja oskused erivajadusega inimesele looduse vahendamiseks. Projekti lõpetamisel ehitakse kõikide osalejatega jõulukuuske ja kõik koolituse läbinud loodusgiidid saavad kutsetunnistuse, misjärel on neil võimalik ametliku loodusgiidina pakkuda looduse ja elukeskkonna vahendamise teenust ka erivajadusega inimestele.

Projekti tulemusena parandatakse puuetega inimeste inimõigusi, mis on kooskõlas ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooniga; on koolitatud spetsialistid pakkuma teenust, mis tänaseks on kättesaadav nö tervele inimesele, ka erivajadustega inimestele. Taotlejaorganisatsiooni suutlikkus paraneb, sest tänu koolitatud spetsialistidele suudetakse oma loodusehariduse teenuseid pakkuda ka erivajadusega inimestele.

Projekti toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond 7500 euroga.

 topeltlogo_aef_eea_grants.jpg