Teeme vabatahtlikega kogukonnateatrit 1805. a talurahva ülestõusust Karinu mõisas

Teeme vabatahtlikega kogukonnateatrit 1805. a talurahva ülestõusust Karinu mõisas

Projekti  üldeesmärgiks on edendada piirkonna kodanikualgatust ja osalusdemokraatiat ning suurendada sealsete vabaühenduste võimekust. Tõstes piirkonnas eritasanditevahelist sidusust ja lõimumist ning vähendades eraldatust, suureneb piirkonnaelanike usaldus ning koostöö valmisolek, mille tulemusena aktiviseerub kolmanda sektori vabatahtlik panus kohalikus elus kaasa rääkimiseks.
Viies piirkonnas läbi kogukonnateatrit ning töötubasid  kaasamise, sündmuste korraldamise, finantssuutlikkuse parandamise ja info edastamise teemadel, suureneb nii inimeste kui ka piirkonna üldine konkurentsivõimelisus. Tänu kogukonnateatrile ja aktiivõppele ei osale inimesed mitte ainult teoreetilistel loengutel, vaid saavad anda oma praktilise panuse vabatahtlikena projekti tegevuste ning kulmineeriva sündmuse – teatrietenduste – elluviimisel. Praktiline tegevus ning saadud kontaktid tagavad sotsiaalse kapitali suurenemise ning tugevnemise, mille tulemusena inimesed tunnevad end ühiskonnas võrdväärse partnerina, nende suutlikkus võtta aktiivse kodaniku roll on suurenenud – kodanikud on võimestunud. Paraneb piirkonna vabaühenduste, külade elanike ja omavalitsuste halduspiiriülene koostöö.
Lisaväärtusena on teatrietendus hea interaktiivne ettevõtmine piirkonna inimeste identiteedi- ning ühtekuuluvustunde suurendamiseks – see omakorda on üheks alustalaks kodanikuühiskonna elavdamisele ning elanike aktiviseerumiseks. Piirkonnavälistele pealtvaatajatele, nagu ka kohalikele, kes ei tea piirkonnast kuigi palju, aitaks teatritükk otseselt silmaringi laiendada ning viia end kurssi ühe olulise Eesti ajaloosündmusega - ülestõusuga.

Projekti kaasrahastajaks Nordkalk AS
Projekti partneriteks on Nordkalk AS ning Karinu külaselts KARAME.

Projekti toetab Vabaühenduste Fond