Illuka Põhikool

ÖKOKRATT 2005 ILLUKA PÕHIKOOLIS

¥Säästa vett ja väldi selle reostust!´

 

Projekti toimumise aeg: jaanuar – mai 2005

Sihtgrupp: Illuka Põhikooli 1.-9. klassi õpilased (95), õpetajad (15) ning maakonna  koolid

Eesmärgid:

¨      tutvustada vee ringkäiku looduses

¨      loodusliku mõtteviisi kujundamine

¨      vee säästlik kasutamine

¨      reostuse mõju vähendamine veekogudele

¨      tutvuda kohalike keskkonnaprobleemidega

¨      vesi puhkemajanduses

¨      vee tähtsus inimese elus

Tegevuskava:

 

1. JAANUAR - VEEBRUAR

  • 3 etapiline internetipõhine veeteemaline viktoriin (ainetevaheline integratsioon) – Ida-Virumaa koolide 5.-9- klasside õpilastele Illuka Põhikooli eestvedamisel – vastutaja Emilia Landra

 

2. 1.-16. MÄRTS

  • Rahvusvahelise veepäeva tähistamine – üritus maakonna koolidele Illuka Põhikooli eestvedamisel, vastutaja Emilia Landra .Toimub:

ü     kokkuvõte 3-etapilisest veeviktoriinist

ü     autasustamine

ü     veeteemaliste plakatite tutvustus

ü     Kurtna järved matkaja ja fotograafi pilgu läbi: E. Käiss

ü     ekskursioon parimatele, giidiks Enn Käiss:

·        Estonia kaevanduse settebasseinid

·        Kurtna järved

·        Vasavere veehaare, puurkaevud

·        Vasavere ´Nõiakaev¡

·        Kohtla-Järve veepuhastusjaam: M. Viirmäe

 

3. APRILL : 4.04 – 18.04

  • Veeteemaline omaloomingu konkurss ´Vesi sõnas ja pildis¡-vastutajad: emakeeleõpetajad Helve Hallik, Anneli Bogens, Heli Ekstein, Gerli Anveldt; kunstiõpetaja Irja Annus

 

4. 22. APRILL

§         JÄRVEPÄEV  VI ja IX klasside õpilastele Kauksi  looduskoolis

Retk Peipsi põhjarannikul:

-         VI klass:            lühem rada: Kauksi oja rajal – vastutaja: klassijuhataja  Kersti Rajas                           -_

-          IX klass:            pikem rada: Luite rajal – vastutaja :klassijuhataja Reet Ernits

 

 Teemad: *  järve teke ( suurus, sügavus jne. )

·        luited, luite taimestik, loomastik

·        järv, järve taimestik, loomastik

·        järve tervislik seisund

·        järve tähtsus kohalike igapäevaelus läbi aegade

- Järve teemalise töölehe täitmine, teemaga sobivad mängud

-  Võimalus teha üks hea tegu talgute korras

                        N: koristamine rannal- ja männikus

- Piknik

 

5. 16.-20. MAI

  • Veenädal

ü     Esmaspäev: vastutaja- E.Landra, kunstiõpetaja I. Annus, emakeele õpetaja Helve Hallik, muusikaõpetaja RiinaTuur

·        Veenädala avamine

·        Veeteemaliste joonistustega näituse avamine

·        Väike veeteemaline etteaste igalt klassilt (luuletused, jutud vms.)

·        Laulu ´Kalad elavad vees¡ õppimine ja laulmine

 

ü     Teisipäev: vastutajad - klassijuhatajad

·        Kurtna järvede matkaradade koristustalgud – kohtumine veespetsialistiga, kes räägib teemadel:

o       Veega seonduvatest keskkonnaprobleemidest globaalselt ja probleemidest Kurtna järvistul

o       Kurtna järvede kaitse korraldamisest lähtuvalt riiklikest plaanidest

o       Kurtna järvistu tulevik – tunnustatud spordi- ja puhkekeskus

 

ü     Kolmapäev: vastutajad kõik aineõpetajad

·        Õues õppimise päev – kõik tunnid toimuvad Kurtna matkaraja järvede ääres erinevates keskustes. Õpilased jaotatakse väikestesse rühmadesse ning nad käivad läbi kõik keskused, milledeks on:

o       veetaimestik

o       veeloomastik

o       vee keemilised omadused

o       vee füüsikalised omadused

o       kunstikeskus

o       muusikakeskus

o       spordikeskus

ü     Neljapäev

·        Õppeekskursioon veega seotud objektidele koduvallas: VII- IX klassid – vastutaja E. Landra, klassijuhatajad. Ekskursiooni viib läbi valla keskkonnanõunik Oleg Kuznetsov

o       Vasavere puurkaevud

o       ´Estonia¡ kaevanduse settebasseinid

o       Pannjärve veehoidla

o       Konsu järv

 

ü     Reede

·        Veenädala kokkuvõtete tegemine – stendid, näitused, plakatid – vastutaja E. Landra, G. Anveldt

·        Sooja ilma korral lõpeb nädal veediskoga mõisapargis

 

6. 30. MAI – 1. JUUNI: vastutaja : H. Eiche, loodusainete õpetajad

  • KIK-i ja 3+3 projekti raames korraldab Illuka Põhikool looduse tundmaõppimise laagri loodushuvilistele õpilastele, kes osalesid veeviktoriinis ja veepäeval. Laagris toimuvad järmised õppused:

ü      Pargitaimestik ja –loomastik

ü      Veetaimestik ja –loomastik

ü      Võsa- ja metsataimed

ü      Niidutaimed

ü      Sootaimed

ü      Puud ja põõsad

ü      Linnud

Õppused lõpevad väikese arvestusega, kus selguvad tublimad loodusetundjad. Õpilased koostavad oma kooli jaoks õppematerjale (herbaariumid jne.). Laager lõpeb Tallinna Loomaaia külastamisega, kus kohtutakse   armastatud  zooloogi Aleksei Turovskiga.