Rae vald

Rae vallast osalevad Ökokrati nädalal Lehmja Põhikool, Jüri Gümnaasium, Rae Huvikool ja Lagedi Põhikool.

LAGEDI PÕHIKOOL

Keskkonnahariduse  projekti juht Riina Noor

Aeg: 20.aprill – 20.mai 2004

Osavõtjad: I-IX kl. õpilased (132) ja õpetajad (15).

Eesmärk: loodushoidliku mõtteviisi kujundamine, puude istutamine, koduümbruse korrastamine.

Korralduslik põhimõte: aineõpetuse kaudu. Kunstiprojekti viivad läbi kunstiõpetajad.

Kirjanduslikud katsetused viivad läbi eestikeele õpetajad. Matemaatika õpetajad kannavad

uurimuslikke ülesandeid, mis baseeruvad kokkuhoiul. Lasevad uurida ja arvutada.

Keeleõpetajad (inglise ja vene keel) teevad tabeli ja lasevad õpilastel ära õppida puude ja taimede nimesid.

Algklasside käsitööõpetajad lasevad valmistada kokkuhoitud materjalidest kleepetöid.

Loodusainete õpetajad toovad välja elus looduse vajalikkuse inimeste jaoks ja loodusliku tasakaalu

säilitamise vajalikkuse. Ajalooõpetaja aitab V klassi õpilastel uurida puude nimede esinemist

perekonnanimedena. Materjali esitavad teistele vaatamiseks. Huvijuht viib läbi viktoriini. 

Jrk

Üritus

Aeg

1.

Looduskaitsekuu välja kuulutamine Külalise kutsumine (Hendrik Relve).

20.IV

2.

Joonistamine teemal ¥Elus loodus meie ümber´ – V-VI kl.

20.IV-3.V

3.

Plakatikonkurss VII-IX klassile- ¥Hoia loodust!´

20.IV-3.V

4.

Kirjandite kirjutamise konkurss teemal ¥Puud meie ümber´.

20.IV-3.V

5.

Puuteemaline logo arvutil V kl.

20.IV-3.V

6.

Projekt ¥Puu´.

20.IV-3.V

7.

Vitraaþide konkurss. Taimede kujutamine.

20.IV-3.V

8.

Laulu ¥Ära viska prügi maha´ õppimine

20.IV-3.V

9.

Kleepetöö kokku hoitud materjali arvel

20.IV-3.V

9.

Loodusfoto konkurss.

3.mai

10.

Kooliümbruse korrastamise talgud.

30.apr.

11.

Tööde näitus (koos õpilastöödega).

7.-10.mai

12.

Puude istutamine Loobus.

10.mai

13.

Konverents paremate tööde tutvustamiseks.

12.mai

14.

Patareide kogumise konkurss.

20.IV-17.V

15.

Viktoriin õpitu peale. Õpilaste autasustamine koolis.

18.mai

16.

Õpilaste tänuüritus AS Tallinna Prügilas.

20.V

17.

Osavõtt konkursist metsapostkaart  2004

20.apr.-10.mai

18.

V kl. arvestustöö. Esitlus arvutis Power Pointis teemal ¥Puu´.

Apr. lõpul

LEHMJA PÕHIKOOL

I. EELMISE AASTA PROJEKTIST

 

Lehmja Põhikooli õpilased võtavad teist aastat osa MTÜ Ökokrati poolt korraldatavast keskkonnateadlikkuse

edendamise projektist. Eelmisel aastal korraldatud üritus andis nii õpilastele kui ka õpetajatele uusi teadmisi,

tuletas meelde ka unustatud vana, kuidas saaksime elada keskkonda säästavalt. Ühiste arutelude ja õpetajatele

korraldatud koolituse käigus jõuti arusaamiseni, et meie ülesandeks on vähendada inimühiskonna mõju looduskeskkonnale

(peamiseks teemaks oli jäätmete käitlemise vajalikkus). Loodetavasti mõistsid õpilased, et igaüks meist saab kaasa

aidata puhta ja elukõlbuliku looduskeskkonna säilimisele. Kui eelmisel aastal said õpilased palju teoreetilisi teadmisi,

siis sellest tulenevalt pöörame käesoleval aastal rohkem rõhku praktilistele ülesannetele, tegevustele ja võimalusel

korraldame ka väljasõite.

 

II. VISOON SELLEKS AASTAKS

 

Eesmärk: SÄÄSTVA ELUVIISI PROPAGEERIMINE

 

2.1 Keskkonnanädala toimumise aeg.

Lehmja Põhikooli tööplaanis on aprilli kuus (26-30. aprill) loodusainete nädal, mille sisuks saab olema keskkonnateadlikkuse tõstmine, propageerides säästvat eluviisi.

 

2.2 Osalejad

 

Projektist võtavad osa V-IX klassi õpilased koos klassijuhatajatega (40-50 õpilast + 5 õpetajat).

2.3 Toimumise koht

Koolitamine ja õpilaste ideede teostamine saab toimuma Lehmja Põhikoolis nii klassijuhataja kui ka loodusainete tundides. Valminud teostest (temaatilised postrid) korraldatakse näitus.  

2.4 Tegevuskava keskkonnanädalaks

 

ESMASPÄEV 26. aprill     

Kuulutatakse välja klasside vaheline (ühest klassist võib olla ka mitu rühma) konkurss, kus õpilased teevad postri teemal: SÄÄSTA END JA TEISI. Kui eelmisel aastal oli pearõhk jäätmetel, siis sellel aastal käsitleme loodusvarasid, mida oleks võimalik kasutada säästvalt.

TEISIPÄEV 27. aprill

Postrite konkurss jätkub. Tutvumine AS VAANIA (kuidas ja mida sorteerida).

KOLMSPÄEV 28. aprill

Toimub kampaania ´Tee puhtaks¡ raames kooli viivate teeservade puhastamine sinna kogunenud prügist. Huvitavamatest leidudest on plaanis teha koolimajas näitus. Eesmärk ei ole ainult teeservade puhastamine, vaid näidata õpilastele ka seda, kui palju leitud prügist kõlbab korduv kasutada.

NELJAPÄEV 29. aprill

Toimub ´miljonimäng¡, mille temaatikaks on säästev eluviis. Klass, mille õpilased koguvad kõige suurema summa ´raha¡, saab aasta jooksul kanda säästva klassi tiitlit.

REEDE 30. aprill

Kokkuvõte tehtud postritest, millest pannakse üles ka näitus. Parimate autasustamine. Kui ilm lubab, siis on plaanis korraldada jalgrattamatk, külastades Rae valla vaatamisväärsusi (eelistades organismis oksüdatsioonil vabaneva energia kasutamist fossiilsetele kütustele).

 

JÜRI GÜMNAASIUM ja RAE HUVIALAKOOL

26. – 30.aprill 2004

 

Jüri Gümnaasium ja Rae Huvialakool osalevad üleriigilisel Ökokrati poolt korraldataval keskkonnanädalal. Nädala korraldajate

 eesmärgiks on teadvustada õpilastele meid ümbritseva keskkonna säilitamise ja energiasäästliku tarbimise vajalikkust.

 

Plaanitavad üritused:

 

            I – VI klassid

                        Plakatite konkurss teemal ´Keskkond meie ümber¡.

                        Laulu ´Puhta prügi laul¡ õppimine muusikatundides.

Laulu ´Puhta prügi laul¡ järgi tantsu õppimine rütmika- ja tantsutundides.

 

            I – III klassid

Teabetekst ühest looma-, taimeliigist.

 

            IV – VI klassid

Referaat meid ümbritseva keskkonna kaitsmisest, energiasäästlikkusest.

 

            Lehmja tammiku koristamine.

 

            Pidu Tallinna Prügilas.

  

Tähtajad:

20.aprill       Lehmja tammiku koristamine.

26.aprill       Plakatid, teabetekstid, referaadid valmis ja nende esitlus klassides.

27.aprill       Plakatite näitus algklasside korrusel.

28.aprill       Klassid teatavad, kes nende õpilastest esinevad konverentsil oma teabeteksti või referaadiga.

30.aprill       Teaduskonverents aulas.

                     Keskkonnanädala lõpetamine aulas.

20.mai     Parimate õpilaste osavõtt ekskursioonist Tallinna Prügilasse ja seal toimuvast üritusest.